Jako zespół NGL Tax uczestniczyliśmy w zorganizowanych przez Ministerstwo Finansów konsultacjach w zakresie projektu objaśnień w sprawie domniemania oraz należytej staranności dla transakcji rajowych.

W ramach konsultacji przestawiliśmy MF następujące tezy:

Istota domniemania

  • Konieczność zmiany zakresu TPD dla transakcji przekraczającej 500 000 PLN przeprowadzonej przez podmioty niepowiązane – brak obowiązku sporządzenia analizy porównawczej, wystarczająca analiza zgodności.
  • Eliminacja konfliktu dla członków zarządu polegającego na wyborze pomiędzy działaniem na niekorzyść spółki a odpowiedzialnością za nieprawidłowe rozliczenia podatkowe – w sytuacji, kiedy przedsiębiorca otrzymuje konkurencyjną (tj. atrakcyjną cenowo) ofertę od kontrahenta.
  • Konieczność ustanowienia progu także dla rozliczeń kontrahenta z podmiotem rajowym.
  • Dostosowanie treści objaśnień do definicji rzeczywistego właściciela – obecnie brzmienie jest sprzeczne z definicją z ustawy o CIT, gdyż zakłada, że każda transakcja kontrahenta z podmiotem rajowym oznacza dla polskiego przedsiębiorcy, że rzeczywistym właścicielem płatności jest podmiot rajowy.

Należyta staranność

  • Ustalenie progu dla konieczności dochowania należytej staranności przy transakcjach podmiotów niepowiązanych – wartość rozliczenia z podmiotem rajowym nie niższa niż transakcji.
  • Doprecyzowanie akceptowanej formy oświadczenia – uwzględnienie oświadczeń w formie elektronicznej przesyłanych drogą e-mailową. Rozsądne rozwiązane także z puntu widzenia obecnie obowiązującego stanu epidemii COVID-19.

Mamy nadzieję, że nasze propozycje spotkają się z aprobatą Ministerstwa Finansów, co przyczyni się do poprawy jakości prawa podatkowego w Polsce.

Powyższe zmiany do przepisów o TP zostały także szeroko omówione podczas XI. Forum Cen Transferowych, w którym także uczestniczyliśmy.

Podczas FCT przedstawione zostały m.in. następujące kwestie:

  • Ministerstwo Finansów pracuje nad interpretacją ogólną w zakresie definicji transakcji jednorodnej oraz objaśnień w zakresie stosowania metody marży transakcyjnej netto.
  • Zmiany do interaktywnych formularzy TPR-C oraz TPR-P o charakterze uproszczeniowym.
  • Członkowie FCT dyskutowali o nowo uchwalonym art. 11o ustawy o CIT dotyczącym dokumentowania transakcji rajowych (domniemanie oraz należyta staranność). Przedstawione zostały wątpliwości względem obecnego brzmienia, natomiast jedna z grup roboczych przedstawiła postulat, zgodnie z którym przepis ten powinien zostać uchylony/zawieszony celem dodatkowej analizy i następnie złagodzenia ze względu na niewspółmierność przepisu względem ich celu tj. walki z rajami podatkowymi.

Press release