Organy podatkowe wydały interpretację indywidualną potwierdzającą, że realizacja offsetu powinna być traktowana jako świadczenie kompleksowe i jako takie nie będzie opodatkowane VAT w Polsce. Nasz zespół podatkowy wspierał Klienta w procesie przygotowania wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej.

Offset często wiąże się z bezpłatnym transferem technologii, jak również towarów do beneficjenta. Sytuacja taka wiąże się z koniecznością dokonania prawidłowej oceny skutków VAT przedmiotowego transferu. W zależności od tego, czy beneficjent otrzymuje przede wszystkim usługi czy towary, sposób opodatkowania VAT może być również różny.

W wielu przypadkach dotyczących offsetu, mimo że własność towarów jest również przenoszona na beneficjenta, kluczowym aspektem jest zapewnienie możliwości korzystania z określonej technologii. W związku z tym z punktu widzenia podatku VAT istnieją argumenty przemawiające za tym, że rola towarów jest pomocnicza w stosunku do transferowanej technologii. Dodatkowo, jeżeli zarówno technologia, jak i towary są przekazywane bez wynagrodzenia, to z punktu widzenia VAT takie przekazanie może pozostać poza rozliczeniem VAT (jako nieodpłatne świadczenie usług związanych z działalnością gospodarczą usługodawcy).

W przypadku naszego Klienta, organy podatkowe wydały interpretację indywidualną potwierdzającą, że realizacja przez zagranicznego dostawcę świadczeń wynikających z umowy offsetowej obejmującej dostawę towarów i świadczenie usług powinna być postrzegana jako kompleksowe świadczenie usług dla celów VAT i jako nieodpłatne świadczenie usług powinna być poza zakresem VAT w Polsce.

Jest to istotne dla całej branży obronnej, gdyż organy podatkowe po raz pierwszy przedstawiły oficjalne stanowisko w zakresie opodatkowania VAT w ramach umowy offsetowej.

Press release